Planifica la transmissió del teu patrimoni

A CaixaBank som conscients de les inquietuds dels nostres clients a l'hora de cobrir les seves necessitats en cada etapa de la seva vida i transmetre el seu patrimoni.

Per això, posem a la teva disposició el Valor Actiu Unit Linked, una assegurança de vida, en format unit linked, en què el prenedor assumeix els riscos de les inversions vinculades al seu contracte, i en què no es garanteix interès o rendibilitat mínims.

Amb aquest podràs planificar la transmissió del teu patrimoni al mateix temps que continues invertint els estalvis a través de la gestió dels nostres experts amb una garantia de capital de defunció els primers 10 anys1.

A partir d'una prima única de 5.000 €, et beneficiaràs dels següents avantatges:

Diferents alternatives d'inversió

Podràs escollir, segons el teu perfil i objectiu d'inversió, entre tres carteres d'inversions amb diferents comissions i diversos pesos en renda variable.

Capital garantit

El capital de defunció estarà garantit durant els primers 10 anys1 i serà com a mínim l'import de la prima no rescatada.

Designació de beneficiaris

Podràs designar un o diversos beneficiaris que podran disposar del capital de defunció abans de liquidar l'herència, i d'aquesta manera els oferiràs la possibilitat de disposar de liquiditat per fer front al pagament de l'impost de successions o per a altres despeses.

Liquiditat

Podràs rescatar la teva assegurança totalment o parcialment3. Sense cap mena de penalització. L'import del rescat serà el valor de mercat de la cartera d'inversions en aquell moment.

Flexibilitat

Podràs canviar en qualsevol moment la totalitat de la inversió a una altra cartera d'inversions que s'ajusti al teu perfil de risc2Escull la cartera que millor s'ajusti a les teves necessitats

Amb el Valor Actiu Unit Linked disposaràs de tres carteres d'inversions, amb diferents comissions i combinacions d'actius amb què podràs aprofitar les expectatives de la renda variable, segons cada moment del mercat.

Tranquil·litat

Cartera de perfil conservador amb una exposició de renda variable entre el 0 % i el 30 %. L'exposició central en renda variable serà del 25 %.

Patrimoni

Cartera orientada a clients que volen combinar la inversió en renda variable i en renda fixa, amb una exposició de renda variable entre el 0 % i el 60 %. L'exposició central en renda variable serà del 40 %.

Inversió

Cartera orientada a clients que prefereixen invertir majoritàriament en renda variable. L'exposició de renda variable estarà entre el 0 % i el 100 %, amb el nivell central el 75 %.

Renda fixa i altres actius
Pes en renda variable

Mentre no es rescati, els rendiments generats no estan subjectes a l'IRPF3. En cas de defunció, els beneficiaris podrien tenir la possibilitat d'aplicar-se una reducció fiscal en l'impost sobre successions i donacions4.

Si tens l'obligació de liquidar l'impost sobre el patrimoni, has de declarar el valor de rescat del contracte d'assegurança el 31 de desembre.

Banca socialment responsable

CaixaBank està compromès amb la inversió responsable i fa més de 15 anys que considera els criteris ASG, que són aquells que incorporen factors ambientals, socials i de bon govern en les decisions d'inversió.

Actualment aquests criteris es tenen en consideració per al 100 % dels actius gestionats. Alineat amb la cultura corporativa del Grup, aquest ferm compromís amb la inversió sostenible representa un exercici de transparència i bon govern.

La coherència amb els valors corporatius de qualitat, confiança i compromís social centra l'anàlisi inversora de VidaCaixa.

El seu compromís amb la sostenibilitat i l'impuls de la gestió responsable de les inversions ha portat la companyia a obtenir la màxima puntuació que atorguen els Principis d'Inversió Responsable de Nacions Unides (PRI, per les seves sigles en anglès) en matèria de sostenibilitat social i ambiental i de bon govern.

Això és el que fa que siguem diferents, ser una banca socialment responsable.

1. El capital de defunció s'establirà en funció del valor de la inversió vinculada i durant els primers 10 anys, o fins a complir els 95 anys d'edat si el client té més de 85 anys, serà com a mínim la prima no rescatada, més un 1 % addicional amb un màxim de 100 €.

2. Una vegada fet el rescat, no es permetrà contractar aquest mateix producte o un altre de característiques semblants fins que no hagin transcorregut tres mesos des de la data del rescat.

3. Si es rescata, es generarà un rendiment fiscal calculat en funció de cada territori i, si escau, de l'evolució del valor de mercat de la inversió. En cas que es rescati, el rendiment generat fins aquell moment es considerarà rendiment del capital mobiliari, i s'aplicarà retenció a compte de l'IRPF si el rescat total o parcial de l'assegurança Unit Linked ha generat un rendiment positiu.

4. Les reduccions s'estableixen en funció de cada comunitat autònoma i del grau de parentesc.

Informació subjecta a les condicions de la pòlissa, així com a les condicions de subscripció. Per a més informació sobre les característiques i els riscos de l'assegurança, pots consultar el document de dades fonamentals a www.VidaCaixa.es o a la teva oficina de CaixaBank. Valor Actiu Unit Linked, assegurança de vida de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros. CaixaBank, S.A., operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, amb NIF A08663619 i domicili social al carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València. Inscrit en el Registre de Distribuïdors d'Assegurances i Reassegurances de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Té contractada la corresponent assegurança de responsabilitat civil professional per a la cobertura de les responsabilitats que puguin escaure per negligència professional, d'acord amb la legislació vigent. Pots obtenir més informació al seu lloc web.

NRI: 21223-2022-5555