CaixaBank

Informació exigida per l'OM ECC/2316/2015: plans de pensions

El nivell de risc i les alertes de liquiditat de cada pla estan detallats en el document de dades fonamentals, consultable des del catàleg.

  El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només són possibles en cas que succeeixi alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

  El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

CABK Destí 2030 PP, CABK Destí 2035 PP, CABK Destí 2040 PP, CABK Destí 2050 PP i CABK Destí 2060 PP

  • 1Potencialment menys remuneració - risc
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7Potencialment major remuneració + risc