Informació exigida per la OM ECC/2316/2015: Compte AgroBank

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit.

1/6

Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt

Publicitat

VidaCaixa Convenis1

VidaCaixa Convenis li permet assegurar les obligacions derivades del seu conveni col·lectiu sectorial, quan aquest tingui en compte el pagament d'una indemnització en cas que es produeixi la defunció o la incapacitat d'algun dels seus treballadors.

Cobertura de responsabilitat civil

Amb les nostres assegurances d'RC podrà assegurar els danys ocasionats per contaminació accidental o pels seus tractors, el bestiar i els cultius.

  • Assegurança de responsabilitat civil professional

    SegurCaixa Responsabilitat Civil Professional és una assegurança la finalitat de la qual és cobrir la responsabilitat civil imputable a l'assegurat pels danys ocasionats a terceres persones durant l'exercici normal de la seva activitat professional, en especial per errors professionals.


  • Assegurança de responsabilitat civil general

    SegurCaixa Responsabilitat Civil General té com a finalitat cobrir la responsabilitat civil imputable als assegurats per danys ocasionats a terceres persones durant l'exercici normal de l'activitat declarada en la pòlissa.Explotacions agropecuàries

Amb el SegurCaixa Indústria tindrà protegits els magatzems i edificacions de la seva explotació amb activitat regular i contínua.

A més podrà assegurar béns a la intempèrie (com ara farratges o equips de reg), així com el robatori i la mort del seu bestiar.