Pensada per a la seva empresa i els seus treballadors

Asseguri les obligacions derivades del conveni col·lectiu sectorial

  • Contractar-la és ben senzill per a qualsevol empresa.
  • Únicament cal informar del nombre d’assegurats, no de les dades personals.
  • Li permet simplificar les gestions administratives relacionades amb la gestió del personal.

Objectiu de l’assegurança

VidaCaixa Convenis li permet assegurar les obligacions derivades del conveni col·lectiu sectorial, quan tingui en compte una indemnització en cas que es produeixi la defunció o la incapacitat d’algun dels treballadors.

Avantatges que li ofereix la contractació del producte

  • Assegurança innominada: únicament cal informar del nombre d’assegurats, no de les dades personals.

  • Els capitals i les garanties assegurats s’actualitzen si varia el conveni col·lectiu.

  • Li permet simplificar les gestions administratives relacionades amb la gestió del personal.

Fiscalitat per a l’empresa

Les primes imputades al treballador són una despesa deduïble en l'impost que grava la renda del prenedor: societat o IRPF (si tributa en règim d'estimació directa).

Fiscalitat per al treballador

Les primes corresponents a l’assegurança suposen un rendiment de treball en espècie, en l’IRPF, tret de les primes que tinguin cobertura d’accident laboral exclusivament.

Les prestacions d'incapacitat permanent tributen en l'IRPF com a rendiments del treball (el perceptor és el mateix assegurat).

Les prestacions de defunció tributen en l'impost sobre successions.

Punts destacables

Malgrat que pugui semblar el contrari, contractar una assegurança d’aquestes característiques és ben senzill per a qualsevol empresa.

  • No cal aportar dades personals dels empleats. Com que és una assegurança innominada, només cal informar del nombre de treballadors.

  • En la modalitat de vida no cal emplenar qüestionaris de salut.

  • L’empresa només cal que comuniqui si es produeix alguna variació en el nombre d’empleats.

  • Els capitals i les garanties assegurats s’actualitzen si varia el conveni col·lectiu.

Contracti'l

Informació subjecta a les condicions de la pòlissa.
Assegurança de VidaCaixa, SA d’Assegurances i Reassegurances . Caixabank, SA, d’ara endavant CaixaBank, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SA i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA, inscrit en el Registre de Distribuïdors d'assegurances i reassegurances de la DGSFP amb el codi C0611A08663619. Té contractat la corresponent assegurança de responsabilitat civil professional per a la cobertura de les responsabilitats que puguin sorgir per negligència professional, d'acord amb la legislació vigent. Podeu obtenir més informació a la seva pàgina web.

NRI: 22321-2023-17195

CIF A-58333261