Assegurança de Vida per a Negocis i Empreses

Perquè tu ets la peça clau del teu negoci

 • Protecció

  Per protegir-te de riscos que poden afectar l'àmbit professional i personal

 • Flexibilitat

  Tria les cobertures i capitals en funció de les teves necessitats.

 • Incapacitat temporal

  Disposa d'uns ingressos en cas d'incapacitat temporal.

 • Assegura't que, en cas de mort, la teva família rebi un capital i gaudeix de la tranquil·litat d'estar protegit en cas d'invalidesa en diferents graus i per diferents causes.
 • A més, t'ajuda a mantenir un nivell d'ingressos gràcies al cobrament d'una indemnització, ja que en cas de malaltia greu podries sol·licitar el cobrament anticipat d'una part del capital previst per defunció.
 • VidaCaixa Negocis i Empreses és un producte flexible que et permet escollir diferents cobertures i capitals segons les teves necessitats. A més, pots incloure-hi altres persones clau del negoci i fins i tot familiars.

 • Coneix les claus per les quals protegir-te com empresari és fonamental per al teu negoci

Més informació


És una assegurança dissenyada especialment per a:

 • Empreses per donar cobertura als seus socis i altres persones clau vinculades al negoci (sempre sense relació laboral)
 • T'aporta la tranquil·litat de saber que, en cas de mort o invalidesa, pots obtenir un capital que t'ajudarà a evitar riscos d'insolvència i a fer front a deutes i a altres despeses derivades de la nova situació.
 • Inclou una cobertura opcional que, en cas de càncer, infart de miocardi o altres malalties greus*, et permet sol·licitar el cobrament del 50% del capital assegurat previst en cas de defunció.
 • Permet disposar d'uns ingressos per fer front a les despeses del dia a dia en cas d'incapacitat temporal.
 • Et facilita el pagament de la prima, ja que es pot adaptar al teu flux d'ingressos. Podràs escollir entre el pagament anual, semestral, trimestral, bimestral o mensual.

VidaCaixa Negocis i Empreses és un producte flexible que, a partir de la cobertura bàsica de defunció, es pot personalitzar amb un ampli ventall de cobertures.

Qualsevol causa

Accident

Accident de circulació

Defunció

Obligatòria

Opcional

Opcional

Invalidesa

Opcional

Opcional

Opcional

Incapacitat temporal

Opcional

Malaltia Greu

Opcional

Capital assegurat

Es poden assegurar diferents capitals per als diferents assegurats de la pòlissa. El capital es pot personalitzar per cobertura.

Límits por cobertura:
Màxim: 2.000.000 €
Mínim: 50.000 €

 • Més informació sobre cobertures

  Defunció: la cobertura de defunció és la bàsica, però es pot complementar amb capitals addicionals quan la defunció té el seu origen en accident o accident de circulació. Aquesta cobertura és obligatòria; l'import de la resta de cobertures no pot superar l'import de defunció.

  Invalidesa: s'ofereixen opcionalment les cobertures de diferents graus d'invalidesa (de caràcter irreversible i amb un origen que no sigui imputable a la voluntat de l'assegurat).

  • Invalidesa permanent total: inhabilita el treballador per a la seva professió habitual, però es podria dedicar a una altra.
  • Invalidesa absoluta i permanent per a tota mena de feina.
  • Invalidesa permanent parcial per accident: s'ofereix la possibilitat de contractar la incapacitat permanent parcial per accident. La invalidesa permanent parcial és aquella que, sense arribar al grau de total, provoca en el treballador una disminució no inferior al 33% en el seu rendiment normal per a la professió habitual, però que no li impedeix fer les tasques fonamentals d'aquesta. Es cobreixen les situacions d'invalidesa permanent parcial que es llisten en el barem de la pòlissa i la indemnització es determinarà aplicant el percentatge indicat en aquest barem a la quantia del capital assegurat en cas de sinistre contractat per a la cobertura d'invalidesa absoluta i permanent.

  Incapacitat temporal: La cobertura d'incapacitat temporal és contractable amb mòduls d'indemnització diària de 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250 i 300 € amb una durada prefixada per a cada malaltia o accident, segons el barem de la pòlissa (màxim de 365 dies).

  Consulta aquí la documentació a aportar en cas de patir una incapacitat temporal

  Malaltia greu: el producte ofereix una cobertura diferencial: les cobertures de càncer i infart de miocardi i/o la de ”malalties greus"*, per la qual es podrà sol·licitar el cobrament del 50% del capital assegurat per defunció. El 50% restant quedarà per a la cobertura de defunció/invalidesa.

  *Malalties Greus:

  • Apoplexia.
  • Afecció crònica de les artèries cardíaques que exigeixi bypass.
  • Insuficiència renal.
  • Malalties degeneratives: Alzheimer, Parkinson, esclerosi múltiple y esclerosi lateral amiotròfica.
  • Trasplantament d'òrgan vital (cor, pulmó, fetge, pàncrees o medul·la òssia).
 • Veure la informació fiscal de VidaCaixa Negocis y Empreses

  FISCALITAT DEL PRENEDOR: 

  Primes:
   
  La deduïbilitat de les primes en l'impost que gravi la seva renda (societats o IRPF) dependrà de la raó per la qual hagi contractat l'assegurança a cada assegurat i, si escau, del fet que el seu règim de tributació sigui el d'estimació directa (no règim de mòduls).

  FISCALITAT DE L'ASSEGURAT:

  Primes:
   
  La tributació de les primes també dependrà del motiu pel qual el prenedor li hagi contractat l'assegurança (es podria considerar retribució professional d'una activitat econòmica, retribució de fons propis o altres).
   
  Prestacions:
   
  Les prestacions d'invalidesa tributen com a rendiments del capital mobiliari (si el preceptor és l'assegurat mateix). L'assegurador aplicarà a la prestació la retenció a compte de l'IRPF que correspongui.
   
  Les prestacions d'invalidesa permanent parcial en cas d'accident, quan les lesions determinin un grau de minusvalidesa inferior al 33%, tenen la consideració de guany patrimonial.
   
  La prestació de la cobertura de malaltia (càncer, infart de miocardi o altres malalties greus), si la lesió no és invalidant (grau de minusvalidesa inferior al 33%), tributarà com a guany patrimonial, mentre que si el grau de minusvalidesa és igual o superior al 33%, es generarà un rendiment de capital mobiliari subjecte a retenció a compte de l'IRPF.
   
  La prestació per incapacitat temporal té la consideració de guany patrimonial.
   
  Les prestacions de defunció tributen en l'impost de successions.
   
  Si el beneficiari de la prestació de defunció és una persona jurídica, la percepció del capital estarà subjecta a l'impost de societats. L'assegurador aplicarà a la prestació la retenció a compte que correspongui.