<
>
 • Línia ICO COVID-19
 • Línia ICO
 • Línia MicroBank FEI COVID-19
 • Codi de bones pràctiques
 • legal general

Línia ICO COVID-19

Donem impuls al teu negoci

Col 2

 • Per a empreses i autònoms
 • Beneficia't d'unes condicions preferents

CaixaBank al costat dels teus projectes, amb el finançament que necessitis

 • Si ets empresari o autònom, podràs disposar del finançament que t'ofereix la Línia d'Avals de l'Estat del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital que gestiona l'ICO per pal·liar els efectes econòmics de la COVID-19.
 • Les empreses i autònoms tindran accés a aquests avals a través de CaixaBank mitjançant la formalització de noves operacions de finançament o renovació de les existents.
 • A la teva oficina de CaixaBank, t'informaran de les característiques d'aquest finançament ICO que s'adapti a les necessitats de la teva empresa.

Tractament de dades personals

Responsable del tractament: Caixabank, S.A. (CaixaBank), amb NIF A08663619 i domicili a c/ Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos

Finalitats del tractament: les dades i la informació recollides (les «dades») són necessàries (i) per tramitar la sol·licitud i es tractaran amb aquesta finalitat, i també (ii) per complir les obligacions normatives exigibles a CaixaBank.

Base legitimadora del tractament: (i) execució contractual (ii) compliment de les obligacions legals aplicables a CaixaBank.

Comunicació de les dades: les dades es poden comunicar a autoritats i organismes públics per al compliment d'una obligació legal requerida, i també a proveïdors de serveis i tercers necessaris per a la gestió i l'execució d'aquesta sol·licitud.

Període de conservació de les dades: a l'efecte de la tramitació d'aquesta sol·licitud, les dades es tractaran mentre continuïn vigents les relacions derivades de la tramitació sol·licitada.

Les dades es conservaran (durant el termini de prescripció de les accions derivades d'aquestes relacions) amb l'única finalitat de complir les obligacions legals requerides i per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Exercici de drets

El titular de les dades pot exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat, d'acord amb la normativa, a les oficines de CaixaBank, a l'apartat de correus 209 - 46080 València, a www.caixabank.com/ejerciciodederechos o a les opcions habilitades per fer-ho a la seva banca digital o mòbil.

També podrà adreçar qualsevol reclamació derivada del tractament de les dades a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Línia ICO

Donem impuls al teu negoci

Col 2

 • Per a empreses i autònoms
 • Financi fins al 100% de la inversió i les necessitats de circulant
 • Beneficia't d'unes condicions preferents

Si és empresari o autònom, podrà disposar del finançament que li ofereixen les línies de l’ICO. Es beneficiarà d’unes condicions preferents i podrà finançar fins al 100% de la inversió, com també les seves necessitats de circulant.

A la seva oficina de CaixaBank, l’informaran del finançament ICO que s’adapti a les necessitats de la seva empresa i les novetats d’aquest any.

Inversions finançables

 • Per obtenir liquiditat i inversions en actius nous o de segona mà, despeses de circulant, adquisició d’empreses i compra de vehicles turisme amb un preu que no superi els 30.000 € + IVA.

Condicions de finançament

 • Preferents amb terminis de fins a 15 anys.

Codi de bones pràctiques

Les empreses i els autònoms amb seu social a Espanya que hagin subscrit operacions de finançament amb CaixaBank amb l'aval del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital dins les línies “ICO AVALS COVID-19” i “ICO AVALS INVERSIÓ COVID-19”, entre el 17/03/20 i el 13/03/21, ambdues excloses, tenen la possibilitat de sol·licitar una o diverses de les mesures següents, d'una vegada o de forma successiva:

Pot consultar amb la seva oficina la possibilitat d'acollir-se a aquestes mesures.

A més, les empreses o autònoms beneficiaris de les mesures de solvència aprovades pel RD Llei 5/2021 s'han de comprometre a:

Compromisos requerits

 • Mantenir l'activitat per a la qual s'han concedit aquestes ajudes fins al 30 de juny de 2022
 • No repartir dividends durant 2021 i 2022
 • No aprovar increments en les retribucions d'alta direcció durant el període de dos anys des de l'aplicació d'alguna de les mesures
Terminis màxims de sol·licitud:

 • Extensió del venciment dels crèdits: sol·licitud no més tard del 15 d'abril de 2022
 • Préstecs participatius: sol·licitud no més tard del 15 d'abril de 2022
 • Transferències (quitaments): sol·licitud no més tard de l'1 de juny de 2023 (ICO només ha facilitat la data d'enviament de les EF sense definir de moment una altra data diferent per als clients)

La concessió de l'operació està subjecta a l'anàlisi de la solvència i la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l'entitat.

NRI: 20741-2022-05555