• Línia ICO COVID-19 Salt a aquesta secció
  • Línia ICO Salt a aquesta secció
  • Línia MicroBank FEI COVID-19 Salt a aquesta secció
  • Extensions termini i/o manca de Línies d'Aval ICO Covid 19 Salt a aquesta secció

Línia ICO

Donem impuls al teu negoci

Col 2

  • Per a empreses i autònoms
  • Financi fins al 100% de la inversió i les necessitats de circulant
  • Beneficia't d'unes condicions preferents

Si és empresari o autònom, podrà disposar del finançament que li ofereixen les línies de l’ICO. Es beneficiarà d’unes condicions preferents i podrà finançar fins al 100% de la inversió, com també les seves necessitats de circulant.

A la seva oficina de CaixaBank, l’informaran del finançament ICO que s’adapti a les necessitats de la seva empresa i les novetats d’aquest any.

Inversions finançables

  • Per obtenir liquiditat i inversions en actius nous o de segona mà, despeses de circulant, adquisició d’empreses i compra de vehicles turisme amb un preu que no superi els 30.000 € + IVA.

Condicions de finançament

  • Preferents amb terminis de fins a 15 anys.

Extensions termini i/o carència de Línies d'aval ICO COVID-19

El 21 de juny de 2022, per Acord de Consell de Ministres (d’ara endavant, ACM), s'habilita la possibilitat que les entitats puguin acordar amb els clients l'extensió del termini de venciment dels avals alliberats a l'empara de l'article 29 del Reial decret llei 8/2020 i de l'article 1 del Reial decret llei 25/2020. Serà la mateixa entitat qui decidirà l'aprovació de l'extensió o no, seguint les seves polítiques i processos interns una vegada verificada l'elegibilitat del client segons el que disposa l'esmentat ACM.

Segons l'ACM, els requisits d'elegibilitat són els següents:

a) que hi hagi una sol·licitud d'extensió a l'entitat per part de l'empresa o autònom deutor del finançament avalat;

b) que hi hagi un acord entre l'autònom o empresa i l'entitat;

c) que es compleixin totes les condicions establertes a l'Acord de Consell de Ministres de 21 de juny de 2022 i en aquesta addenda.

Així mateix, totes les operacions subjectes a la regla de minimis que estenguin el seu venciment quedaran subjectes al règim de Marc temporal d'Ucraïna amb efecte des del moment de la formalització inicial, i, per tant, totes elles hauran de complir amb els requisits addicionals següents:

d) que l'autònom o empresa no estigui subjecte a un procediment concursal en el moment de la formalització de l'operació de finançament inicial, per la qual cosa no serà possible l'extensió per a les operacions subjectes al subtram d'empreses en situació de conveni de creditors;

e) que l'autònom o empresa no hagi rebut ajudes de salvament ni de reestructuració a 31 de desembre de 2019 o en el moment de la formalització de l'operació de finançament inicial;

f) que l'autònom o empresa compleixi amb els límits establerts a la normativa d'ajudes d'Estat de la UE referent als apartats 3.1 o 3.2 del Marc temporal;

g) que l'empresa no es trobi en situació de crisi en el moment de la formalització de l'operació de finançament inicial o bé a 31 de desembre de 2019, si aquesta tingués consideració d'empresa mitjana o gran;

Si compleixes amb tots els requisits anteriors, podràs sol·licitar, perquè s'estudiï, una extensió del termini de vigència de l'operació, la qual quedaria subjecta al Marc temporal del règim d'ajudes d'Estat regulat a la Comunicació de la Comissió CE-2020, núm. 1.863 (d’ara endavant el "Marc temporal"), tal com aquest ha estat modificat i complementat en diverses ocasions.

El termini màxim de l'operació després d'aquesta extensió serà de 10 anys, des de la formalització, per a les operacions que s'acullin a l'apartat 3.1 del Marc Temporal amb ajuda pública de fins a 2.300.000 € i de 8 anys, des de la formalització, per a les operacions l'import d'ajuda del qual superi aquest límit.

El límit de 2.300.000 € es calcularà de manera agregada per grup d'empreses i es computaran les operacions ja subjectes al règim de l'apartat 3.1 del Marc temporal més l'import avalat de l'operació a estendre el termini i en funció del sector d'activitat en què operi el sol·licitant podrà ser inferior.

Per a les extensions de termini de venciment que se subjectin a l'apartat 3.1 del Marc temporal, el cost de l'aval no variarà amb l'extensió del termini de venciment, i serà el mateix que tenia l'aval en el moment anterior a la formalització de l'extensió de venciment.

Per a les extensions de termini de venciment que se subjectin a l'apartat 3.2 del Marc temporal, s'aplicarà, a partir de l'anualitat següent a l'ampliació del termini de venciment, el cost de l'aval corresponent al nou venciment.

L'extensió de l'aval es durà a terme quan, amb la prèvia sol·licitud del deutor, l'entitat financera decideixi l'extensió del termini de venciment del finançament atorgat, en aplicació de les seves polítiques i procediments estàndards i sempre en compliment de tota la normativa referent a l'esmentat Marc temporal.

Les extensions de termini de finançament avalat que compleixin els requisits establerts a l'esmentat Acord de Consell de Ministres poden ser sol·licitades per part de les empreses i autònoms a partir del 30 de juny de 2022, els quals podran acceptar o rebutjar la sol·licitud en aplicació dels seus procediments i polítiques internes, i seguint les condicions establertes en aquest Acord.

Les entitats financeres hauran de comunicar a l'ICO l'extensió del venciment de l'operació en el termini màxim d'un mes des de la data de formalització d'aquesta extensió, i no es podrà formalitzar l'extensió del termini si falta menys d'un mes per a la data de venciment de l'operació prèvia a aquesta extensió.

Més informació

La concessió de l'operació està subjecta a l'anàlisi de la solvència i la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l'entitat.

NRI: 20741-2022-05555